X
شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۲۴ ۷۶۶
چچ

منشورحقوق شهروندی

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان شمالی
منشور حقوق شهروندی
و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکبها بر نشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری از آفریدههای خود برتری آشکار دادیم
سوره مبارکه اسراء
1. حقوق شهروندی صرف نظر از نژاد، زبان،جنسیت، ثروت، طبقه اجتماعی، قومیت و گروه و ناحیه چه اهل سنت و چه شیعی و مذاهب و ادیان الهی دیگر برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسامی هستند و بر هر حقوق دیگری غالب است.
2. هرگونه محروم یا محدود کردن یا ترجیح بین شهروندان در دسترسی آنان به خدمات این سازمان براساس عواملی نظیر رنگ، جنس، زبان، دین و مذهب و امثال آن ممنوع میباشد.
3. شهروند حق دارد جهت دریافت خدمت مورد نظر به اطاعات شفاف هر خدمت از جمله قوانین و مقررات، مدارک مورد نیاز، شرایط مورد نیاز، مراحل انجام کار، متصدی انجام کار و زمان انجام کار دسترسی و اطلاع داشته باشد و سازمان مکلف است نحوه دسترسی به این اطاعات را اطلاع رسانی نماید.
4. شهروند حق دارد در ورود به سازمان به اطاعات مربوط به استقرار واحدها در ساختمان و مشخصات کارمندان ارایه کننده خدمت دسترسی داشته و در صورتی که در ارایه خدمت کوتاهی و یا چشم داشت خلافی باشد مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش و پیگیری نماید.
5. سازمان می باید به انحاء مختلف اعم از الکترونیکی یا فیزیکی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان، صندوق های رسیدگی به شکایات، نظر سنجی از ارباب رجوع، واحدهای رسیدگی و پاسخگویی به شکایات، ارتباط مستقیم با ریاست سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا در صورتی که شهروند از خدمات ارایه شده راضی یا ناراضی باشد مراتب را گزارش و در این صورت سازمان نیز مکلف است به درخواست شهروند رسیدگی و ضمن اعمال مقررات اداری نتیجه را در اسرع وقت به ایشان گزارش نماید.
6. سازمان مکلف است در محل ورودی سازمان نسبت به استقرار برگهای نظر سنجی از ارباب رجوع اقدام نماید تا در صورت نیاز شهروند بتواند در رابطه با نحوه ارایه خدمات به ایشان نسبت به متصدیان اظهار نظر نموده و سازمان نیز از این نظرات بهرهبرداری و اعمال مقررات اداری نماید.
7. سازمان مکلف است در صورت درخواست شهروند به ملاقات با مسئولین و مدیر ارشد سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا در اسرع وقت این ملاقات انجام پذیرد در این رابطه مدیر ارشد سازمان حداقل یک روز کاری را برای ماقات های مردمی اختصاصخواهد داد.
8. در این سازمان هیچ مانعی برای دسترسی روزنامه نگاران و رسانه ها در جمع آوری و انتشار اطاعات و مطالب در چارچوب قوانین و مقررات، وجود نخواهد داشت.
9. شهروند حق دارد از تصمیماتی که در ارتباط با ایشان اتخاذ میشود، مطلع شود. همه شهروندان حق دارند تصویری از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور را برای خود تهیه نمایند.
10. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد در اختیار دیگران قرار داده نمی شود، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد.
11. سازمان موظف است زمینه ارائه خدمات عمومی به صورت برابر، منصفانه و در کوتاهترین زمان ممکن، را فراهم نماید تا شهروند بتواند از نزدیکترین محل نزدیک به محل سکونت خود خدمات مورد نیاز را به صورت مراجعه حضوری و یا الکترونیکی دریافت نماید.
12. کلیه خدمتگزاران این سازمان در تمامی سطوح در روابط خود با شهروندان، خدمتگزاری پاسخگو، مودب، دقیق، صادق، امین، گشاده رو و قابل دسترس بوده و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات تلاش می نمایند در حیطه صلاحیت خود پاسخ داده و جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت درخواست متقاضی به صورت مکتوب ارائه نمایند.
13. سازمان موظف است اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد. کلیه تصمیمات اقتصادی سازمان از جمله قراردادها و بویژه مزایده ها و مناقصات، باید به صورت شفاف و بدون ایجاد هرگونه رانت اطاعاتی برای فرد یا گروهی خاص با هدف ایجاد رقابت برای همه مردم، انجام شود.
14. همه شهروندان در دستیابی به فرصتها، امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. خصوصی سازی و واگذاری قراردادها و پیمان های دولتی باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و امکان رقابت تمامی افراد و شهروندان در دستیابی به فرصت ها و امکانات دولتی باشد.
15. سازمان مکلف است تمامی منابع اطلاعاتی و اقتصادی خود را در چارچوب قوانین و مقررات به صورت شفاف در دسترس تمامی مردم قراردهد.
16. کرامت و منزلت انسانی همواره در بالاترین سطح ممکن، مورد احترام و حمایت این سازمان قرار دارد.
17. با مامورین ناقض یا اهمال کننده در اجرای قوانین و مقررات حقوق شهروندی، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهد شد.
دبیرخانه کمیته ارتقاء سامت اداری و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.7465972900391
Query time: 1.0579999287923